Σε ότι αφορά λοιπές υπηρεσίες συνολικού σχεδιασμού και μελέτης έργου παρέχουμε:

  • Εκπόνηση προκαταρκτικών Αρχιτεκτονικών μελετών.
  • Εκπόνηση οριστικών Αρχιτεκτονικών μελετών.
  • Εκπόνηση στατικών, Η/Μ και λοιπών μελετών.
  • Περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διάθεσης αποβλήτων
  • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
  • Άδειες δόμησης
  • Άδειες ίδρυσης βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων
  • Διαδικασία εγκρίσεων & γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Άδειες λειτουργίας
Εργοδόμησις